Loading ....

Mẫu đơn xác nhận thực trạng nhà ở và hộ khẩu theo thông tư 17 ngày 18/11/2014 (theo gói vay 30.000 tỷ)

Phụ lục số 01
(Mẫu Giấy xác nhận về nơi công tác vàthực trạng nhà ở của cán bộ công chức, 
viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 
khi vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao 
gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng) 
(Banhành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Xâydựng)


C
NG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM 
Độclp - T do - Hnh phúc

 

GIY XÁC NHN NƠI CÔNG TÁC VÀ THC TRNG NHÀ Ở 
KHIVAY ĐỂ MUA NHÀ  THƯƠNG MI CÓ TNG GIÁ TR HĐỒNG 
ĐÃ BAO GM THU VAT (C NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ
1,05 T
 ĐỒNG

 

Tên Cơ quan, đơn v1. ..........................................................................xácnhn:

Ông (bà):. ...........................................................................................................
CMND s
 . ............................... , cpngày............tháng.............năm................. 
N
ơi cp ...............................................................................................................
Ngh
 nghip:........... ........ .... ... ........................................................................ 
Hi
đang công tác ti: .......................................................................................
Th
c trng v nhà  hin nay2:............................................................................

 

...., ngày ....... tháng ......năm
     Th
 trưởng đơn  v                                                                       (Ký tên và đóng du)

 

 

 

 

1 Tên cơ quan, đơnvị quản lý của người được xác nhận; 
2 Xác nhận chưa có nhàở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 8 m2sửdụng/người 

Phụ lục 02 áp dụng cho các đối tượng khác:

Phụ lục số 02

(Mẫu Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở  của hộ gia đình,cá nhân

khi vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng đã bao gồmthuế

VAT (cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXDngày 18  tháng 11 năm 2014 của Bộ Xâydựng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN VỀ  HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở  CỦA HỘ GIA

ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI VAY VỐN ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀVÀ ĐẤT) KHÔNG

VƯỢT QUÁ 1,05 TỶ ĐỒNG

 

Kính gửi3:..........................................................................................................................

Họ và tên người đứng tên vayvốn4:..................................................................................

Nơi ở hiện tại:.................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạmtrú) tại: ............................................................................

Số sổ hộ khẩu hoặc số sổ đăngký tạm trú ............................................................. 

Số thành viên trong hộ giađình........................người (kèm theo bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng kýtạm trú của các thành viên trong hộ có công chứng).

Tôi xin cam đoan về thựctrạng nhà ở5 của hộ gia đình như sau: 

1. Hộ gia đình tôi đang sinhsống tại địa chỉ nêu trên, diện tích sàn nhà ở bình quân của hộ gia đình hiệnnhỏ hơn 8 m2/người                  

2. Hộ gia đình tôi đang sinhsống cùng với bố mẹ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêutrên            

3. Hộ gia đình tôi đang ở nhờvà không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên (đối với trườnghợp ở nhờ nhà của họ hàng hoặc của người thân)   

        Tôixin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai vàxin cam kết chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh, thành phố6    …….../.

 

 

.........., ngày ....... tháng ......năm ........

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

          

 

UBND xã (phường).......................xác nhận cácnội dung  đã khai của người đứng tên vayvốn là đúng.

 

TM. Ủy ban nhân dân xã (phường)......... Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng thôn (Tổ trưởng dân phố).........

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Gửi Uỷ ban nhân dân xã (phường) nơi ở hiện tại.

4 Là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạmtrú..

5 Đánh dấu X vào ô tương ứng với thực trạng nhà ở.

6 Nơi người đứng tên đang sinh sống. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, thủ tục mua bán căn hộ và thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ tại dự án xin Qúy khách hàng xin liên hệ với chúng tôi qua điện thoại sau: MR TUẤN 0903.206.689

PHÒNG DỰ ÁN:
MR TUẤN 0903.206.689
MR LỰC               : 0986.503.503

MS LÝ                  : 0936.158.996

MR TUẤN ANH   0906.195.642

PHÒNG KINH DOANH:

MR ANH TUẤN   : 0968.502.686

MS QUYÊN                    : 0944.866.887

MS HUYỀN                    : 0974.387.430

Email:duanmuongthanh@gmail.com

CHUNG CƯ LINH ĐÀM –  TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG Ở ĐÔ THỊ VĂN MINH, CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN !